Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Sociedades

Na creación dunha empresa ou unidade organizativa para a xestión da actividade profesional, a persoa ou persoas que se asocian teñen que adoptar unha das formas xurídicas previstas legalmente para dita actividade. A elección de un ou outro tipo de sociedade ten unha gran importancia dadas as consecuencias xurídicas que dela se derivan, é dicir, cada modalidade implica unha serie de vantaxes e inconvintes que se deben valorar en relación co proxecto que se pretende materializar.

Para avaliar a fondo esta cuestión é necesario reunir toda a información sobre a actividade que se quere realizar, a composición dos socios e o equipo de traballo, o mercado ao que se dirixe o produto ou servizo que se ofrece, o proxecto de futuro, etc. Con estos datos, pódese realizar un estudio para determinar o modelo societario que mellor se adapta e vantaxes ofrece.

O exercicio da actividade no ámbito da arquitectura constituese con frecuencia nunha das formas máis comúns neste país, a Sociedade Limitada, e en concreto neste ámbito a Sociedade Profesional, que se analiza de forma específica.

Máis información:

Elección da forma xurídica

A Sociedade Profesional

A Lei de Sociedades Profesionales

Modelo de Estatutos dunha Sociedade Limitada Profesional

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal