Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Traballador por conta allea

O traballador por conta allea é a persoa física que, voluntaria e persoalmente, se obriga a realizar, ou efectivamente realiza, unha actividade retribuida por conta e baixo a dependencia allea. A relación laboral regulase no Estatuto dos Traballadores e, no seu caso, no Convenio Colectivo de aplicación.

A relación entre traballador e empresario se concreta en un contrato de traballo, que, en definitiva, é o marco legal que establece as características da vinculación entre empresario e traballador, polo que éste se obliga a prestar determinados servizos por conta do empresario e baixo a súa dirección, a cambio dunha retribución.

En todo caso, o empresario ou contratante asume as obrigas previstas na lexislación laboral e será responsable de informar ás entidades públicas da situación contractual (alta, baixa, baixa médica, etc.), así como de realizar os ingresos correspondentes ás cuotas sociales á Seguridade Social e retencións a conta (IRPF) á Axencia Tributaria, segundo corresponda. Ademais, o empresario debe vixiar pola saúde e a prevención de riscos no posto de traballo, segundo as obrigas establecidas pola la Ley de Prevención de Riscos Laborais.

Máis información:

Servizo Público de Emprego Estatal

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal