Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Profesional Independente

O Profesional Independente ou Autónomo é una persoa física que realiza en nome propio unha actividade comercial, industrial ou profesional, por conta propia dersoal e directa, a título lucrativo por cuenta propia e fora do ámbito da organización e dirección de outra persoa física ou xurídica, non estando suxeito na súa regulación á lexislación laboral.

Nos Traballadores Autónomos concurre a dobre circunstancia de ser traballadores por conta propia e empresarios, con posibilidade de contratar, á súa vez, a traballadores por conta propia e a traballadores por conta allea. Neste último caso, a relación estará suxeita a lexislación laboral vixente.

Máis información:

O Profesional Independente

Páxina web da Seguridade Social

Profesional Dependente

O Profesional Dependente ou Autonomo Económicamente Dependente é unha figura específica dentro do réximen de traballdores autónomos, que se caracteríza por realizar a maior parte da súa actividade e prestación de servizos para un único cliente, persoa física ou xurídica. Esta figura conta cun réxime xurídico propio e diferenciado do Traballador Autónomo, no que se establecen con detalle a súa regulación e as súas características específicas.

Máis informacion:

O Profesional Dependente

Modelo de contrato

Real Decreto 197/2009

Páxina web da Seguridade Social

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal