Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, dereito de acceso á información pública e bo goberno, estende no seu ámbito subxectivo aos Colexios Profesionais a aplicación da transparencia, en tanto que son corporacións de dereito público, en relación á parte da súa actividade suxeita ao dereito administrativo.

En cumprimento das obrigacións, tanto de transparencia activa (establecidas nos artigos 5 a 8 da Lei) como de transparencia pasiva (establecidas no artigo 17), e no marco das citadas actuacións que supoñen o exercicio de potestades públicas, créase desde o COAG o Portal de Transparencia co obxectivo de favorecer o fortalecemento institucional do Colexio.

Estatutos colexiais | Marco legal de visado

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal