Colexio de Arquitectos

formación

23/50

Ponencia “Cambios que introduce a nova Lei de Contratos do Sector Público”

Delegación de Santiago de Compostela

Percorrido pola nova Lei 972017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febrero de 2014.

Documentación

Presentación

Ponentes

Mª Elena Parajó Calvo
Xefa do Servizo de Arquitectura e Etnografía da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.

Fecha y lugar de celebración

Jueves 26 de abril, de 19:00 a 21.00

Sala de Formación Sede do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Praza da Quintana 1. 15704. Santiago de Compostela.

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal