Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Chamadas automatizadas

Responsable do tratamento

O COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adiante, COAG), con domicilio en Praza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, é a entidade responsable do tratamento dos datos de carácter persoal consignados na súa solicitude de colexiación e na documentación que acompañe, así como dos que sexan xerados durante o prazo que manteña actividade como colexiado, incluíndo, certificados de estudos, currículo vitae, licenzas, certificados persoais, ou calquera declaracións do colexiado ou de Organismos privados ou oficiais,

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, e en virtude da súa natureza de Corporación de Dereito Público, o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA designou como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, avogado, con domicilio profesional en Praza Teucro, 4, 1º A, 36002 Pontevedra, co que pode poñerse en contacto a través da dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Finalidades do tratamento

O COAG tratará os seus datos para o cumprimento das funcións e obrigas que ten legalmente asignadas en relación coa ordenación da profesión de arquitecto, e entre outras coas finalidades seguintes:

 • Tramitación e xestión da alta como colexiado e cumprimento do deber de colegiación.
 • Levanza da relación de colexiados e certificación dos mesmos a solicitude de interesados ou autoridades competentes.
 • Mantemento do Rexistro Xeral Consolidado de Arquitectos.
 • Velar pola ética e dignidade da profesión.
 • Velar pola independencia facultativa do arquitecto.
 • Visar os traballos profesionais dos arquitectos.
 • Adoptar as medidas conducentes a impedir a competencia desleal entre os arquitectos.
 • Exercer a potestade disciplinaria sobre os arquitectos.
 • Atención para a tramitación e resolución de queixas e reclamacións referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados.
 • Atender as solicitudes de información sobre os seus colexiados e sobre as sancións firmes a eles impostas.
 • Envío de comunicacións de interese colexial e cobro de cotas colexiais.
 • Xestión e ordenación da participación nos órganos de goberno colexiais e o réxime electoral.
 • Realizar as prestacións de interese xeral propias da profesión de arquitecto que ten asumidas ou que lles encomenden os poderes públicos conforme á Lei.

Os datos solicitados no formulario de alta de colegiación e a documentación solicitada resultan necesarios para a comprobación do cumprimento dos requisitos de colexiación recollidos no Real Decreto 129/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban os Estatutos Xerais dos Colexios de Arquitectos e do seu Consello Superior, se o interesado non facilita estes datos podería ver rexeitada a súa solicitude de colexiación.

Base xurídica do tratamento

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento das funcións e obrigas legalmente asignadas ao COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, en concreto nas seguintes normas:

 • Lei 2/1974, do 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais.
 • Real Decreto 129/2018, do 16 de marzo, polo que se aproban os Estatutos Xerais dos Colexios de Arquitectos e do seu Consello Superior.
 • Estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Destinatarios ou categorías de destinatarios dos datos

Os datos comunicaranse ao Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España (CSCAE) para a súa constancia no Rexistro Xeral Consolidado de Arquitectos.

Así mesmo, infórmaselle de que o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA recorre a servizos de terceiros para a realización servizos que implican o tratamento de datos por conta daquel, polo que, como encargados do tratamento, estes terceiros poderán ter acceso aos seus datos nos seguintes casos:

 • Asesoramento contable
 • Asesoramento xurídico
 • Provisión de ferramentas ou tecnoloxías da información e comunicación (comunicacións electrónicas, aloxamento de servidores, provisión e mantemento de software)

A prestación de determinados servizos de comunicacións electrónicas e servizos TIC son proporcionados por determinados encargados do tratamento (Google Inc., The Rocket Science Group LLC (MailChimp)) implica ou pode implicar a transferencia dos seus datos persoais a terceiros países que ofreceron garantías adecuadas, mediante a adscrición ao marco de Privacy Shield que garante que os interesados conten con dereitos esixibles e accións legais efectivas.

Pode consultar a información relativa ao Privacy Shield Framework nas seguintes ligazóns:

Conservación dos datos

Os datos conservaranse en canto o interesado manteña a súa relación co COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA e posteriormente para dar cumprimento ás obrigas de arquivo ou rexistro público.

Dereitos do interesado

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se o COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA está a tratar datos persoais que lle conciernan.

As persoas solicitadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. No caso de que proceda, COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos como o cumprimento das funcións ou obrigacións legalmente establecidas, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, cando o tratamento estea baseado no consentimento do colexiado, este ten o dereito para retirar o consentimento en calquera momento.

O COLEXIADO pode acceder aos seus, modificalos, suprimilos, así como conceder ou revogar o consentimento para determinados tratamentos a través da zona de acceso privado do portal web do COLEXIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA portal.coag.es

Poderán exercitarse estes dereitos dirixíndose á dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org

No caso de que o COLEXIADO estime que non se está realizando un tratamento adecuado dos seus datos, pode presentar unha reclamación ante o Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) ou ante a autoridade de control: Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

Responsable del tratamiento

El COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adelante, COAG), con domicilio en Plaza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, es la entidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal consignados en su solicitud de colegiación y en la documentación que acompañe, así como de los que sean generados durante el plazo que mantenga actividad como colegiado, incluyendo, certificados de estudios, currículum vitae, licencias, certificados personales, o cualesquiera declaraciones del colegiado o de Organismos privados u oficiales,

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, y en virtud de su naturaleza de Corporación de Derecho Público, el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA ha designado como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, abogado, con domicilio profesional en Plaza Teucro, 4, 1º A, 36002 Pontevedra, con el que puede ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Fines del tratamiento

El COAG tratará sus datos para el cumplimiento de las funciones y obligaciones que tiene legalmente asignadas en relación con la ordenación de la profesión de arquitecto, y entre otras con las finalidades siguientes:

 • Tramitación y gestión del alta como colegiado y cumplimiento del deber de colegiación.
 • Llevanza de la relación de colegiados y certificación de los mismos a solicitud de interesados o autoridades competentes.
 • Mantenimiento del Registro General Consolidado de Arquitectos.
 • Velar por la ética y dignidad de la profesión.
 • Velar por la independencia facultativa del arquitecto.
 • Visar los trabajos profesionales de los arquitectos.
 • Adoptar las medidas conducentes a impedir la competencia desleal entre los arquitectos.
 • Ejercer la potestad disciplinaria sobre los arquitectos.
 • Atención para la tramitación y resolución de quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados.
 • Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas.
 • Envío de comunicaciones de interés colegial y cobro de cuotas colegiales.
 • Gestión y ordenación de la participación en los órganos de gobierno colegiales y el régimen electoral.
 • Realizar las prestaciones de interés general propias de la profesión de arquitecto que tiene asumidas o que les encomienden los poderes públicos con arreglo a la Ley.

Los datos solicitados en el formulario de alta de colegiación y la documentación solicitada resultan necesarios para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de colegiación recogidos en el Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior, si el interesado no facilita estos datos podría ver rechazada su solicitud de colegiación.

Base jurídica del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las funciones y obligaciones legalmente asignadas al COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, en concreto en las siguientes normas:

 • Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
 • Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior.
 • Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos

Los datos se comunicarán al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para su constancia en el Registro General Consolidado de Arquitectos.

Asimismo, se le informa de que el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA recurre a servicios de terceros para la realización servicios que implican el tratamiento de datos por cuenta de aquél, por lo que, como encargados del tratamiento, estos terceros podrán tener acceso a sus datos en los siguientes casos:

 • Asesoramiento contable
 • Asesoramiento jurídico
 • Provisión de herramientas o tecnologías de la información y comunicación (comunicaciones electrónicas, alojamiento de servidores, provisión y mantenimiento de software)

La prestación de determinados servicios de comunicaciones electrónicas y servicios TIC son proporcionados por determinados encargados del tratamiento (Google Inc., The Rocket Science Group LLC (MailChimp)) implica o puede implicar la transferencia de sus datos personales a terceros países que han ofrecido garantías adecuadas, mediante la adscripción al marco de Privacy Shield que garantiza que los interesados cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas.

Puede consultar la información relativa al Privacy Shield Framework en los siguientes enlaces:

Conservación de los datos

Los datos se conservarán mientras el interesado mantenga su relación con el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA y posteriormente para dar cumplimiento a las obligaciones de archivo o registro público.

Derechos del interesado

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA está tratando datos personales que le conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En caso de que proceda, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos como el cumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente establecidas, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del colegiado, éste tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

El COLEGIADO puede acceder a su información, modificarlos, suprimirlos, así como conceder o revocar el consentimiento para determinados tratamientos a través de la zona de acceso privado del portal web del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA portal.coag.es

Podrán ejercitarse estos derechos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org

En caso de que el COLEGIADO estime que no se está realizando un tratamiento adecuado de sus datos, puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) o ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

...

...

Responsable del tratamiento

El COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adelante, COAG), con domicilio en Plaza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, es la entidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal consignados en su solicitud de participación en la actividad formativa y en la documentación que acompañe, así como de los que sean generados durante el plazo que mantenga actividad como PARTICIPANTE en dicha actividad formativa, incluyendo, fotografías, datos adicionales de contacto, o cualquier declaraciones del colegiado o de Organismos privados u oficiales.

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, y en virtud de su naturaleza de Corporación de Derecho Público, el COAG designó como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, abogado, con domicilio profesional en Plaza Teucro, 4, 1º La, 36002 Pontevedra, con el que puede ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Finalidades del tratamiento

El COAG tratará sus datos para el desarrollo de la actividad formativa en la que participe, entre otras con las finalidades siguientes:

 • Gestión del proceso inscripción en la actividad formativa y facturación.
 • Gestión de la actividad y comunicaciones relacionadas.
 • Alta en las plataformas telemáticas de formación en línea y de seguimiento mediante videoconferencia de las sesiones presenciales.

Base jurídica del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es:

 • El cumplimiento de las funciones y deberes legalmente asignados al COAG, en concreto en las siguientes normas: Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por lo que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior. Estatutos del COAG.
 • Ejecución de un contrato.

Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos

Asimismo, se le informa de que el COAG recurre a servicios de terceros para la realización servicios que implican el tratamiento de datos por cuenta de aquel, por lo que, como encargados del tratamiento, estos terceros podrán tener acceso a sus datos en los siguientes casos:

 • Provisión de herramientas o tecnologías de la información y comunicación (comunicaciones electrónicas, alojamiento de servidores, provisión y mantenimiento de software).

Conservación de los datos

Los datos se conservarán en cuanto el interesado mantenga su relación con el COAG y posteriormente para dar cumplimiento a los deberes de archivo o registro público.

Derechos del interesado

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el COAG está tratando datos personales que le conciernan. Las personas solicitadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En caso de que proceda, COAG dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos como el cumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente establecidas, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Asimismo, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del PARTICIPANTE en la actividad formativa, este tiene el derecho para retirar el consentimiento en cualquier momento. El PARTICIPANTE en la actividad formativa puede acceder a los suyos, modificarlos, suprimirlos, así como conceder o revocar el consentimiento para determinados tratamientos a través de la zona de acceso privado del portal web del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA portal.coag.es Podrán ejercitarse estos derechos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org.

En caso de que el PARTICIPANTE en la actividad formativa estime que no se está realizando un tratamiento adecuado de sus datos, puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) o ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

Responsable del tratamiento

El COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adelante, COAG), con domicilio en Plaza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, es la entidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal consignados en su solicitud de participación en la actividad y en la documentación que acompañe, así como de los que sean generados durante el plazo que mantenga actividad como PARTICIPANTE en la actividad, incluyendo, datos adicionales de contacto, o cualquier declaraciones del colegiado o de Organismos privados u oficiales.

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, y en virtud de su naturaleza de Corporación de Derecho Público, el COAG designó como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, abogado, con domicilio profesional en Plaza Teucro, 4, 1º La, 36002 Pontevedra, con el que puede ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Finalidades del tratamiento

El COAG tratará sus datos para el desarrollo de la actividad en la que participe, entre otras con las finalidades siguientes:

 • Gestión del proceso inscripción en la actividad.
 • Gestión de la actividad y comunicaciones relacionadas.

Base jurídica del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es:

 • Consentimiento del interesado.
 • El cumplimiento de las funciones y deberes legalmente asignados al COAG, en concreto en las siguientes normas: Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por lo que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior. Estatutos del COAG.

Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos

Asimismo, se le informa de que el COAG recurre a servicios de terceros para la realización servicios que implican el tratamiento de datos por cuenta de aquel, por lo que, como encargados del tratamiento, estos terceros podrán tener acceso a sus datos en los siguientes casos:

 • Provisión de herramientas o tecnologías de la información y comunicación (comunicaciones electrónicas, alojamiento de servidores, provisión y mantenimiento de software).

Conservación de los datos

Los datos se conservarán en cuanto el interesado mantenga su relación con el COAG y posteriormente para dar cumplimiento a los deberes de archivo o registro público.

Derechos del interesado

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el COAG está tratando datos personales que le conciernan. Las personas solicitadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En caso de que proceda, COAG dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos como el cumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente establecidas, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Asimismo, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del PARTICIPANTE en la actividad , este tiene el derecho para retirar el consentimiento en cualquier momento. El PARTICIPANTE en la actividad puede acceder a los suyos, modificarlos, suprimirlos, así como conceder o revocar el consentimiento para determinados tratamientos a través de la zona de acceso privado del portal web del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA portal.coag.es Podrán ejercitarse estos derechos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org.

En caso de que el PARTICIPANTE en la actividad estime que no se está realizando un tratamiento adecuado de sus datos, puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) o ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

...

...

Responsable del tratamiento

El COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adelante, COAG), con domicilio en Plaza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, es la entidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal consignados en su registro de ponente participante en la actividad formativa y en la documentación que la acompaña, así como de los que sean generados durante el plazo que mantenga actividad como PONENTE PARTICIPANTE en dicha actividad formativa, incluyendo, fotografías, datos adicionales de contacto, o cualquier declaraciones del colegiado o de Organismos privados u oficiales.

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, y en virtud de su naturaleza de Corporación de Derecho Público, el COAG designó como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, abogado, con domicilio profesional en Plaza Teucro, 4, 1º La, 36002 Pontevedra, con el que puede ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Finalidades del tratamiento

El COAG tratará sus datos para el desarrollo de la actividad formativa en la que participe, entre otras con las finalidades siguientes:

 • Gestión del proceso de registro de ponentes participantes en la actividad formativa y facturación.
 • Gestión de la actividad y comunicaciones relacionadas.
 • Alta en las plataformas telemáticas de formación en línea y de seguimiento mediante videoconferencia de las sesiones presenciales.

Base jurídica del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es:

 • El cumplimiento de las funciones y deberes legalmente asignados al COAG, en concreto en las siguientes normas: Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por lo que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior. Estatutos del COAG.
 • Ejecución de un contrato.

Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos

Asimismo, se le informa de que el COAG recurre a servicios de terceros para la realización servicios que implican el tratamiento de datos por cuenta de aquel, por lo que, como encargados del tratamiento, estos terceros podrán tener acceso a sus datos en los siguientes casos:

 • Provisión de herramientas o tecnologías de la información y comunicación (comunicaciones electrónicas, alojamiento de servidores, provisión y mantenimiento de software).

Conservación de los datos

Los datos se conservarán en cuanto el interesado mantenga su relación con el COAG y posteriormente para dar cumplimiento a los deberes de archivo o registro público.

Derechos del interesado

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el COAG está tratando datos personales que le conciernan. Las personas solicitadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En caso de que proceda, COAG dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos como el cumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente establecidas, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Asimismo, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del PONENTE PARTICIPANTE en la actividad formativa, este tiene el derecho para retirar el consentimiento en cualquier momento. El PONENTE PARTICIPANTE en la actividad formativa puede acceder a los suyos, modificarlos, suprimirlos, así como conceder o revocar el consentimiento para determinados tratamientos a través de la zona de acceso privado del portal web del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA portal.coag.es Podrán ejercitarse estos derechos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org.

En caso de que el PONENTE PARTICIPANTE en la actividad formativa estime que no se está realizando un tratamiento adecuado de sus datos, puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) o ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

...

...

...

...

...

...

Responsable del tratamiento

El COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (en adelante, COAG), con domicilio en Plaza Quintana, 1, 2º, 15704 Santiago de Compostela, es la entidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal consignados en su solicitud de material sanitario y en la documentación que acompañe, así como de los que sean generados durante la prestación del servicio, incluyendo datos adicionales de contacto, o cualesquiera declaraciones del colegiado o de Organismos privados u oficiales.

Datos Delegado de Protección de Datos

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, y en virtud de su naturaleza de Corporación de Derecho Público, el COAG designó como Delegado de Protección de Datos a D. José María Lozoya Pérez, abogado, con domicilio profesional en Plaza Teucro, 4, 1º La, 36002 Pontevedra, con el que puede ponerse en contacto a través de la dirección de correo electrónico dpd@coag.es

Finalidades del tratamiento

El COAG tratará sus datos para la gestión de la adquisición y entrega de los productos señalados, y actividades relacionadas, así como para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de esta actividad.

Base jurídica del tratamiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es:

 • El cumplimiento de las funciones y deberes legalmente asignados al COAG, en concreto en las siguientes normas: Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por lo que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior. Estatutos del COAG.
 • Ejecución de un contrato.

Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos

En caso de que el pedido incluya la adquisición de productos no gratuitos, se comunicarán los datos (nombre, NIF y dirección de facturación) a la empresa Sixty Art. Desinfectantes e Higienizantes - JOSÉ BENITO BLANCO Y MAR VÁZQUEZ, S.C. con domicilio en Rúa Manuel Murguía, 12-14, Sot 1 32005 Ourense y CIF J32362105, a efectos de que ésta proceda a la provisión, facturación y cobro de los productos no gratuitos solicitados. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a administraciones públicas con competencias en materia tributaria y contable, en cumplimiento de obligaciones legales. Asimismo, se le informa de que el COAG recurre a servicios de terceros para la realización servicios que implican el tratamiento de datos por cuenta de aquel, por lo que, como encargados del tratamiento, estos terceros podrán tener acceso a sus datos en los siguientes casos:

 • Provisión de herramientas o tecnologías de la información y comunicación (comunicaciones electrónicas, alojamiento de servidores, provisión y mantenimiento de software).

Conservación de los datos

Los datos se conservarán durante un plazo mínimo de 6 años en cumplimiento de la normativa contable aplicable, pudiendo conservarse por un período superior para atender a posibles responsabilidades derivadas del servicio, así como para dar cumplimiento a los deberes de archivo o registro público.

Derechos del interesado

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el COAG está tratando datos personales que le conciernan. Las personas titulares de los datos (interesados) tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En caso de que proceda, COAG dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos como el cumplimiento de las funciones u obligaciones legalmente establecidas, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Asimismo, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del interesado, este tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Los interesados colegiados pueden acceder a sus datos, modificarlos, suprimirlos, así como conceder o revocar el consentimiento para determinados tratamientos a través de la zona de acceso privado del portal web del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA (portal.coag.es). También podrán ejercitarse estos derechos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: secretaria@colexiodearquitectos.org.

En caso de que el PONENTE PARTICIPANTE en la actividad formativa estime que no se está realizando un tratamiento adecuado de sus datos, puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos designado (dpd@coag.es) o ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

© Colexio oficial de Arquitectos de Galicia