Cálculo da complexidade e prezo de tramitación dos traballos profesionais

Planeamento - Planeamento
- Plan parcial

Datos de cálculo

Superficie bruta do ámbito en Ha
Edificabilidade en m2/m2
Uso característico