Cálculo da complexidade e prezo de tramitación dos traballos profesionais

Obras - Urbanización
Dirección de obra - Estado final de obra

Datos de cálculo

Superficie bruta do ámbito en Ha
Edificabilidade en m2/m2
Uso característico