Cálculo da complexidade e prezo de tramitación dos traballos profesionais

Obras - Edificación [Tramitación urbanística ordinaria]
Proxecto - Proxecto de execución

Usos/Superficies

Superficies construidas consonte o uso ó que se destinará o edificio ou establecemento. Usos DB SUA. ud: m2
[seleccionar usos]