Colexiación de persoas físicas

Idioma:

Colexiación

A continuación, indícanse as instrucións e formularios a empregar para realizar trámites relativos á colexiación, segundo a finalidade do trámite: alta, cambio de delegación e baixa.

En todo caso, pódense facer as seguintes indicacións xenéricas:

 1. Formularios en formato papel e dixital:
  1. En xeral, a maioría dos formularios poden ser cubertos e asinados dixitalmente, podéndose entregar neste caso en formato pdf, remitindo un correo electrónico á Secretaría colexial. A única excepción sería a copia compulsada do título nas solicitudes de alta, do cal deberá presentarse sempre a copia compulsada en papel.
  2. Por formato dixital enténdese pdf asinado co DNI dixital, o certificado da FNMT ou calquera outra sinatura dixital válida, non é valida a documentación en pdf simplemente coa sinatura escaneada. En caso de aportalos asinados cunha sinatura dixital válida, só se admitirán en formato pdf, os documento con sinatura dixital non son válidos en formato papel.
 2. Envío de documentación completa por email e, en caso de ter que entregar documentación en papel, solicitude de cita previa:
  1. Toda a documentación da solicitude de colexiación (alta, cambio de delegación e baixa) deberá ser remitida por correo electrónico á Secretaría colexial (a través do Formulario de contacto ou directamente ao correo electrónico dese Área), para proceder á súa revisión previa, antes de confirmar que procede a tramitación.
  2. Remitirase toda a documentación cuberta, firmada dixitalmente ou non. En caso de que non estea firmada asinada dixitalmente, remitirase copia escaneada da documentación cuberta e asinada por correo electrónico, para confirmar a súa corrección antes de proceder a solicitar a cita previa para entregalo na oficina colexial correspondente.
  3. En caso de que se trate dunha solicitude de alta, deberase remitir en todo caso á Secretaría por correo electrónico unha copia compulsada ante notario do título.
  4. Unha vez confirmado que a documentación é correcta, informarase ao solicitante para que proceda a solicitar unha cita previa conforme ao procedemento establecido, na oficina colexial que corresponda, para a entrega da documentación en papel que proceda.

A continuación, refírense as indicacións específicas en función da modalidade de trámite:

Colegiación

A continuación, se indican las instrucciones y formularios a emplear para realizar trámites relativos a la colexiación, según la finalidad del trámite: alta, cambio de delegación y baja

En todo caso, se pueden hacer las siguientes indicaciones genéricas:

 1. 1. Formularios en formato papel y digital:
  1. a. En general, la mayoría de los formularios pueden ser cubiertos y firmados digitalmente, pudiéndose entregar en este caso en formato pdf, remitiendo un correo electrónico a la Secretaría colegial. La única excepción sería la copia compulsada del título en las solicitudes de alta, del cual deberá presentarse siempre la copia compulsada en papel.
  2. b. Por formato digital se entiende pdf firmado con el DNI digital, el certificado de la FNMT o cualquier otra firma digital válida, no es válida la documentación en pdf simplemente con la firma escaneada. En caso de aportarlos firmados con una firma digital válida, sólo se admitirán en formato pdf, los documentos con firma digital no son válidos en formato papel.
 2. 2. Envío de documentación completa por email y, en caso de tener que entregar documentación en papel, solicitud de cita previa:
  1. a. Toda la documentación de la solicitud de colegiación (alta, cambio de delegación y baja) deberá ser remitida por correo electrónico a la Secretaría colegial (a través del Formulario de contacto o directamente al correo electrónico de esa Área) para proceder a su revisión previa, antes de confirmar que procede la tramitación.
  2. b. Se remitirá toda la documentación cubierta, firmada digitalmente o no. En caso de que no esté firmada digitalmente, se remitirá copia escaneada de la documentación cubierta y firmada por correo electrónico, para confirmar su corrección antes de proceder a solicitar la cita previa para entregarlo en la oficina colegial correspondiente.
  3. En caso de que se trate de una solicitud de alta, se deberá remitir en todo caso a la Secretaría por correo electrónico una copia compulsada ante notario del título.
  4. d. Una vez confirmado que la documentación es correcta, se informará al solicitante para que proceda a solicitar una cita previa conforme al procedimiento establecido, en la oficina colegial que corresponda, para la entrega de la documentación en papel que proceda.

A continuación, se refieren las indicaciones específicas en función de la modalidad de trámite:

 • 1. Alta
  Para solicitar a alta como colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, será preciso remitir o correspondente formulario de solicitude á Secretaría colexial, acompañada dunha serie de documentación que variará en función das seguintes circunstancias do/s solicitante/s: - Dispoñer de título de arquitecto español ou estranxeiro - Estar ou ter estado colexiado noutro colexio de arquitectos de España - Ter estado colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Recoméndase que, para facilitar este trámite inicial, así como os trámites a realizar unha vez colexiado, en caso de que o solicitante non dispoña de firma dixital, proceda a solicitala á maior brevidade posible. A continuación, figuran os enlaces onde se poden consultar os trámites oportunos en cada caso, así como a documentación a aportar.
  • 1.1 Primeira incorporación
   Os arquitectos con título obtido en calquer universidade española que queiran solicitar a súa alta como colexiados no COAG, deberán solicitalo á Secretaría colexial mediante o formulario establecido acompañado da documentación correspondente. Podense consultar os formularios e a documentación a aportar nos seguintes enlaces:
 • 2. Cambio delegación
  Os colexiados no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia que desexen solicitar o cambio da súa delegación de residencia, deberán solicitalo á Secretaría colexial presentando o formulario establecido, dispoñible no seguinte enlace:
 • 3. Baixa
  Os colexiados no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia que desexen solicitar a súa baixa deben presentar o modelo referido a continuación e seguir as instrucións correspondentes:
Cotas colexiais

As cotas de colexiación vixentes no momento de solicitar a incorporación, poderanse consultar premendo no seguinte enlace.

Consultas
 1. Solicitantes non colexiados: En caso de ter calquera dúbida sobre o proceso de colexiación, poderán realizar consultas na Secretaría colexial, a través do formulario de contacto na web colexial dispoñible no seguinte ENLACE
 2. Solicitantes colexiados: deberán realizar as súas consultas a través da plataforma de consultas colexial, no seguinte ENLACE

Os colexiados que desexen consultar o estado de tramitación da súa solicitude deberán realizalo a través da plataforma de consultas colexial, no seguinte ENLACE

Cuotas colegiales

Las cuotas de colexiación vigentes en el momento de solicitar la incorporación, se podrán consultar presionando en el siguiente enlace.

Consultas
 1. Solicitantes no colegiados: En caso de tener cualquier duda sobre el proceso de colegiación, podrán realizar consultas en la Secretaría colegial, a través del formulario de contacto en la web colegial disponible en el siguiente ENLACE
 2. Solicitantes colegiados: deberán realizar sus consultas a través de la plataforma de consultas colegial, en el siguiente ENLACE

Los colegiados que deseen consultar el estado de tramitación de su solicitud deberán realizarlo a través de la plataforma de consultas colegial, en el siguiente ENLACE

© 2024 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal